Services
ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์
 
NAKHONSI.COM      เว็บไซต์นครศรีดอทคอม เป็นเว็บไซต์ประชาคมนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแบรนของบริษัท ซีเจ เวิลด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  นครศรีเป็นชื่อย่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช จุดประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดจนเป็น ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทได้จัดทำเป็นเว็บไซต์เป็น 3 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น จากการให้บริการเว็บไซต์นี้ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จากทั่วโลก ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนมากขึ้นตาม ลำดับ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ระบบส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์เข้ามือถือ
 
THAILANDMESSAGE.COM      เป็นเว็บไซต์ Getway  ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อสินค้า SMS Transmitter ส่งข้อความผ่าน AIS, DTAC, TrueMove, Hutch, ThaiMobile ในการให้บริการระบบการส่งข้อความ (SMS) ไปยังเครือข่ายมือถือทุกระบบในประเทศไทย  โดยมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัย และเป็นความลับ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูระบบเองได้ทั่วโลก ปัจจุบันเป็นที่นิยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมือง นักการตลาด บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ ฯลฯ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ธุรกิจกนำเที่ยว
 
CJWORLD      ให้บริการจัดทัวร์กิจกรรมการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ ญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ โดยเน้นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กร จังหวัดกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยกับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับจัดทัวร์เพื่อการท่องเที่ยว
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ธุรกิจแปลเอกสาร / ล่ามไทย-ญี่ปุ่น
 
CJWORLD      รับเป็นล่าม พิธีกรสองภาษา  ภาษาไทย-ญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ ไม่รับเป็นล่ามให้กับบริษัททัวร์เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว บริษัทเน้นเป็นล่ามเกี่ยวกับการร่วมทุน การเจรจาทางการค้า การเชื่อมสัมพันธ์  การประชุม ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น อันจะก่อประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม