คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : พนักงานบริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำถวายพระพร : ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส.เพชรร้ตน์ ทรงนาศึก

คำถวายพระพร : ผองชนต่างน้อมเกล้า แหนแห่เฝ้าเกล้าสยาม สมแท้แด่พระนาม มหาราชปราชญ์แดนไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ศุภลักษณ์ อุตรนาค

คำถวายพระพร : ขอพระองทรงพระเจริญ อยู่กับคนไทยไปนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : กมลมาลย์ สุดาจันทร์

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สมาชิกตำบลทุ่งใส

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวรอดประดิษฐ์

คำถวายพระพร : ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สมาชิกตำบลเสาเภา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลฉลอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข้งแรง สมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน และขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวเพ็งสุทธิ์ ตำบลฉลอง

คำถวายพระพร : ขอให้ในหลวงสุขภาพเเข็งเเรง ขอให้คุณพระคุ้มครองในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สมาชิกเทศบาลตำบลสิชล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยื่นนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยของปวงชนชายไทย และประเทศไทยไปนานๆด้วยเทอญ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนเทศบาลมะกอกเหนือ

คำถวายพระพร : ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชาวบ้านเทศบาลตำบลบางจาก

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลจันดี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวบุญวรรโณ เทศบาลตำบลยุโป

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระวรกายแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายวสวัตติ์ บุญวรรโณ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส.กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลเทพราช

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลกะไหล

คำถวายพระพร : แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์ ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย ดำรงไว้ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลโคกกลอย

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชาวบ้านเทศบาลตำบลร่มเมือง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลนาพรุ

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์อยู่เป็นเสาหลักแห่งสยามประเทศต่อไปตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลโพพระ

คำถวายพระพร : ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายธนากร ประชาชนตำบลเสาเภา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลละอุ่นเหนือ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวอินทราช ตำบลฉลอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวแซ่ภู่ จังหวัดยะยา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวกลมเกลี้ยง อำเภอปากพนัง

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลท่าเรือ จังหวัดสตูล

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวแซ่อึ้ง จังหวัดกาญจนบุรี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลสองแพรก

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชาวจังหวัดระนอง

คำถวายพระพร : ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชาวบ้านตำบลโคกกลอย จังหวัดพังงา

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายกิตติเชษฐ พึ่งแรง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชาวท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลชุมโค

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชาวบ้านเทศบาลตำบลชุมโค

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนเทศบาลตำบลหลักช้าง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวอักษรานุชาต ตำบลสิชล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลควนทอง

คำถวายพระพร : ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลเขาน้อย

คำถวายพระพร : ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลร่อนพิบูลย์

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และอยู่เป็นพ่อหลวงของไทยตลอดไปนะคะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส.วันดี รอดประดิษฐ์ ตำบลชะอวด

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลเกาะเพชร

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลเสือหึง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญ เป็นมิ่งขวัญของปประชาชนตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลนาเรียง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวพละพันธ์

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญ เป็นมิ่งขวัญของปประชาชนตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวณัฐนิกา จันทร์สุข ชาวจังหวัดระนอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : อรอุษา เอียดนุช จังหวัดพัทลุง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สิริพร โกสุวรรณ ชาวจังหวัดพังงา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สิริพร โกสุวรรณ ชาวจังหวัดพังงา

คำถวายพระพร : ขอถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวฐาปนี ชูมาก ประชาชนตำบลควนโพธิ์ จังหวัดตรัง

คำถวายพระพร : เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวสกุลซิ้ม จังหวัดภูเก็ต

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลฉวาง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวอาลีมามะ ชาวตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ยุวรัตน์ เด็นหลี ชาวจังหวัดตรัง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนชาวรามันห์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชาวจังหวัดยะลา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนอำเภอขนอม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สายธาร คงสมา ชาวเกาะสมุย

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำถวายพระพร : ขอบารมีคุ้มองค์พระทรงธรรม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลกะไหล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลวังใหม่

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพิมพ์วดี ชาวหาดใหญ่

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนจังหวัดสงขลา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางชลชญ อยู่ทอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวจิราพัชร เพ็งสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

คำถวายพระพร : ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวสมเขาใหญ่ ตำบลเสาเภา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวเมืองด้วง ตำบลเขาน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวธนาภรณ์ ศุภรมงคล ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวคุรุตาประภา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายวชิระ รัตนมา ชาวจังหวัดพัทลุง

คำถวายพระพร : ขอให้พระชนมายุ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวเพชรป่าพะยอม

คำถวายพระพร : ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวรักษ์กำเนิด ชาวอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลวังใหม่

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวศรีบุญเรือง ประชาชนอำเภอปากพนัง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวรัตนภา อำเภอหาดใหญ่

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพิมพ์พิชชา จีนเมือง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนอำเภอควนขนุน

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายสวิง อิทราช ประชาชนตำบลฉลอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวปวริศา สุระคำแหง ประชาชนอำเภอหาดใหญ่

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนเทศบาลตำบลกำพวน

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลทรายแดง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลรับร่อ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลบางมะพร้าว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนอำเภอสิชล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลทุ่งคาวัด

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีอายุยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลดอนยาง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญสุขภาพแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสถิตย์ ประชาชนตำบลร่มเมือง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าประชาชนจังหวัดพัทลุง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายเสถียร กลมเกลี้ยง

คำถวายพระพร : ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลละอุ่น

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญสุขภาพแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพรพรรณ สิวะตรีศรศิลป์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลแหลมทราย

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนจังหวัดยะลา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลวังคีรี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนานเเละทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลหนองปรือ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลควนโพธิ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอัมริษา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลตะโก จังหวัดชุมพร

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลโพพระ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนอำเภอท่าศาลา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวลัดดา อินทนะนก

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนจังหวัดยะลา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนทุ่งหว้า

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุภาพร สิระษา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวสุขเกษม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนตำบลโคกยาง จังหวัดตรัง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายภควัต หนูนาค

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงประชาชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวแก้วน้อย

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์อายุยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวทรงสังข์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางจันทร์จิรา เหมทานนท์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายณรงค์ คงเซ็น

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายฤทธิชัย พรหมปาน

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางจิรปรียา สงขาว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายณชพัฒน์ สงขาว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางปิยะมาศ แสงระวี

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญหมื่นๆๆๆปี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวเจริญศรี บุญเกิด

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวแสงระวี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสุรกิจ ปัญจวงศ์

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นาง พรทิพย์ ศรภักดี

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวตั้งเคี้ยน

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อ.หญิง ศศินันท์ฯ และครอบครัว ลำดับพงศ์

คำถวายพระพร : ขอทรงพระเจิรญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายถาวร บุญวิสูตร และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวอันธิฌา มสุิกชาติ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวศรัณย์รัชต์ พัฒน์ทอง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางเกศกนก มะลิเผือก

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพุทธเจ้า นางอาริยา ทองจีน และครอบครัว

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพุทธเจ้า นายโกเมศร์ เวชสาร และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสัจตรา เต๊ะยานิง อบต.กะดุนง

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญหลง สังวาลย์, เด็กหญิงกชพร เมืองไทย,นายณัฐวุฒิ เมืองไทย

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : พันเอกเหมือนหมาย สิทธิศักดิ์ และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนชาวนาบอน

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ละมัย พนาพิทักษ์กุล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สุภัทร ขนบธรรมกุล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สุทิตา ณ สวาท และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพทุธเจ้า ทิพวรรณ สื่อมโนธรรม และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชุม วันอินทร์ และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายธีรศักดิ์ สงเจริญและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางอาภรณี ศรีสุข

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส.รวิษฎา อินทกาญจน์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐสิมา ทัศนา และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส.รุ่งฤดี แก้วจันทร์

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายประสิทธิ์์ นาคชู

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลามันสมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธเจ้า นางสาวชนัญชิตา รัตนบุรี

คำถวายพระพร : ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวชิสากัญญ์ ชูสุข

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายกิตติ ชูวิเชียร

คำถวายพระพร : ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวขนิษฐา จันทร์แก้ว อบต.ลิพัง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายเอกชัย ณ สุวรรณ ต.ลิพัง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กชายชญานนท์ ณ สุวรรณ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางอารีรัตน์ แต้มช่วย

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัว"ศรีรัตนะ"

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายชาตรี มีจีนา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวบุญแก้วสุข

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวกลับแก้ว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นานยงยศ หลงขาว

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพรพรรณ นฤมิตเศรษฐกุล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางนิภาพร เรืองเทพ

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางนิภาภัทร หะสัง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ญ.วัสสวดี นฤนารถ

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายจิระ ภักดีและครอบครัว

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าครู สพฐ.

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพย์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางชูศรี โชติธรรมโม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางรัตนา ทองผุด

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางชูศรี โชติธรรมโม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้่าพระพุทธเจ้านางณิชชา ยี่ตระกูล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ

คำถวายพระพร : ขอทรงจงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางอาภรณ์ ศรีสุข

คำถวายพระพร : ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : อนุเทพ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์มีพระชนม์อายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส.ธนวารัตน์ อัญวลัยมงคล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ปณิชา พูจใจและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ณรงค์ คงกุลและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : อาพร แผ่นทองและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : กิติศักดิ์ แซ่โหล้ย และภรรยา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สิทธิชัย อุ่นแก้วและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชัยรัตน์ มุกดา และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : วิไลรัตน์ คงกุล

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ธวัชชัย การันต์และครอบครัว

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วรรณวัฒน์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ญ.กัญญาณัฐ เคลือบกำเหนิด นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาร

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : วันทรัตน์ ไชยสุวรรณและครอบครัว

คำถวายพระพร : ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเข้า นางอทัย มีสุข

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเข้า นางอทัย มีสุข

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสมเพชร เพชรมณี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระชมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นาย saart. longlom และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัว ขำสุวรรณ และ ครอบครัว มิตรเมฆ

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นาย สุรศักดิ์ อินทร์บํารุง นางสุภัชชา อินทร์บํารุง ด.ญ. ศิรินภา อินทร์บํารุง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ภัทรวรรณ กรีฑาเวช

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีอายุที่ยิ่งยืนนานและอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ขนิษฐา ศรีจันทร์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยืนนานมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และหายจากพระอาการประชวร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ฐานัต นพคุณ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นตราพร วชิรวิพัฒน์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ฃ้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. นฤมล เพ็ชรใส

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. ทวิพร บัวเเก้ว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. กิตติยา เทียนทอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. ญาณิศา บำรุงชู

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ดญ.พรรณพัชร ใหม่แย้ม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.เสาวภัทร สุขคะตะ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สไบทิพย์ แก้วถาวร

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ประภาดา สุขคะตะ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กิติรัตน์ พงศ์นาคินทร์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวดวงใจ เดชอโนทัย

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุจิรา อาจหาญ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุนิษา เสียนทอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสุใจอาจหาญ และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอมฤตา หนูเขียว และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางบุญเรือน โคกตรัง และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสุจิตร แก้วประชุม และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระเกษมสำราญ พลนามัยสมบูรณ์ เสวยพระกระยาหารครบถ้วน อยู่ยืนหม่ืนหมื่นปี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวอัญญรัตน์ วุฒิสิทธิกุลกิจ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ อายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวอัญญรัตน์ วุฒิสิทธิกุลกิจและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวบุญนาค เทพรักษา

คำถวายพระพร : ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัว มาชู

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ศุภณัฐ สาระพันธ์

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นวรัตน เผือกพรหม

คำถวายพระพร : ขอให้พระองคืทรงพระเกษมสำราญตลอดกา... ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปฐมาวดี คชรัตน์ (นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเเคว)

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ร้อย.บ.พล.ม.๑

คำถวายพระพร : ขอพระองค์หทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้านายสมพง เกษ์ประทุม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์หทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้านายสมพง เกษ์ประทุม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้า นางสาวอังคนาง ศรีวิชา

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : S Hสุภาวรรณ จันทร์ภูชงค์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวยไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางจรวย นวลใย, นางสาวกันลิกา นวลใย ,นายชนะรักษ์ จันทคาม

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวชุติมา อรรถรัฐและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบิดาของเราชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางกรรณิกา ชินานุรักษ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กหญิง ศุภราภรณ์ ว่องกิจไพศาล

คำถวายพระพร : Hacked By Saeed.Jok3r
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : Hacked By Saeed.Jok3r & Saeed0511

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ชุด ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ที่403

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นาย วรภพ แสนวงศ์

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ศิริญญา

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าฯ ครอบครัวคงใหญ่

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : อภิธาร

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวอังสนา เพชรสงค์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทางพระชนม์มายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยต่างๆ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายจรุงวัฒน์ จรัณยานนท์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ต. ธวัชชัย เดชแก้ว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกื้อกูล นิลจันทร์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาววรรณา จันทร์แจ่มศรี และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ปภารวินทร์ ประเมินชัย

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ปภารวินทร์ ประเมินชัย

คำถวายพระพร : ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยาวนานแสนนานและพลามัยที่แข็งแรงครับ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ช.สหเมธัส คุ้มประยูร

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สุรสิทธิ์ คุ้มประยูร คนรักสิชล และในหลวง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายคิรินทร์ วัฒนา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายดรันภพ น้อยลัทธี

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว บุญเพ็ง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายธนพล อริยานันทพงศ์ พร้อมครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิริพร ทองคำ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวรัตดา พรมพิทักษ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสุภาพ เพิงมาก

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่เเข็งแรง อยู่คู่กับพสกนิกรชาวไทยไปตลอด
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายพูนทรัพย์ ลิ่มสกุล

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวปริณดา เศรษฐพลอย เจ้าหน้าที่ อบต.ไม้ฝาด

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า น.ส จันทร์เพ็ญ ถิตย์รัศมี

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางลดารัตน์ หนูทอง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางลดารัตน์ หนูทอง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ดช

คำถวายพระพร : ขอพระองค์มีอายุยังยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ดช.ณภัทร หนูทอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ดญ.ณัฐลีนันท์ หนูทอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์มีอายุยังยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัว ฉ้วนกลิ่น

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : บพิตร แซ่เซียว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสิ้น สัตถาพร

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายเกรียงชัย แซ่เซียว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางชมชนก มณีพรหม

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอัลซะห์รี สามะอาลี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวกฤติยา ศรีศักดา

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : คอรบครัว เรืองจุ้ย

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางชูศรี โชติธรรมโม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จะทรมีงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงครองราชย์และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้นานแสนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางชูศรี โชติธรรมโม เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสุทัศน์ คำแฝง

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส.กิตติยา ทอดสนิท เเเละ ครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางกุหลาบ สุขสีแวว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางกุหลาบ สุขสีแววและครอบครัว

คำถวายพระพร : คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวอังสนา เพชรสงค์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นิตยา สุขขาว และครอบครัว

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : องอาจ ปัญญา

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : อารีย์ แก้ววิจิตร และ ครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว เพ็ชรทับ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว เพ็ชรทับ

คำถวายพระพร : ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยทรงคุ้มครองพระองค์ให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ขอพระบารมีปกเล้าปกกระหม่อม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อ.หญิง วรรณฤดี รัตนศรี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายจีระวัฒน์ ศิริพันธ์บุญ

คำถวายพระพร : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอัษฎากรณ์ ติงหงะ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กชายณภัทร หยังหลัง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าครวบครัวอยู่สุข

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายประกาษิต อินสุวรรณ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายณัฐภัทร ชนไธสงและครอบครัว