คำถวายพระพร : ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำถวายพระพร : พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เพขรรัตน์ ทรงนาศึก

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาววราภรณ์ บำเพิงพล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ศุภลักษณ์ อุตรนาค

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : กมลมาลย์ สุดาจันทร์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายพิชเญศ สงเจริญและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้านางสาวพัชราภรณ์ เนตรบุตร

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : 92588

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านิติภูมิ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายชำนาญ เย็นทั่ว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวชุติมา อรรถรัฐและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กหญิง ศุภราภรณ์ ว่องกิจไพศาล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวศิริทรัพย์ สะเทิงรัมย์ พร้อมครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายจรุงวัฒน์ จรัณยานนท์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ต. ธวัชชัย เดชแก้ว

คำถวายพระพร : ทรงมีพลามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชาชนชาวจ.สุราษฎร์ธานี

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวศิรประภา จันทร์แก้ว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายคิรินทร์ วัฒนา

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้า นายธนพล อริยานันทพงศ์ พร้อมครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : บพิตร แซ่เซียว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสิ้น สัตถาพร

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายเกรียงชัย แซ่เซียว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอัษฎากรณ์ ติงหงะ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กชายณภัทร หยังหลัง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายณัฐภัทร ชนไธสงและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวปรีชาชาญ

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : จ.ส.ต.นัทชัย ทองเฝือ

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางศรีกัลยา ณ ระนอง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายเอกวัฒน์ กิจราช และครอบครัว

คำถวายพระพร : ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่เวียนมาถึงในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัย ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายพล นางสวิง เพ็ชรประดับ 66/4 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลามัยสมบูรณ์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธ นายปัญญาเเละนายวรวุฒิ หุ่นงาม

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลามัยสมบูรณ์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธเจ้า นายมนตรี เพชรประดับเเละครอบครัว 65/4 ดอนยายหนู

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ นาคชู

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยที่สมบรูณ์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายฉลอง อวยชัย และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : พันจ่าเอกญาณวุฒิ ภาษะฐิติ

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางวนิดา นิเดร์หะ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางณัฐนรี มีสวน และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสิ้น สัตถาพร

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายเกรียงชัย แซ่เซียว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าด.ช.บพิตร แซ่เซียว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายจำเนียร สูนกามรัตน์

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายกอบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล อบต.ตลิ่งชัน

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสนธยา - นางกฤตวรรณ สังขพันธ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีดนัย ตรึกตรอง และครอบครัว ตรึกตรอง ทุกคน

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ประชา เกาศิลาและครอบครัว

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวธิดารัตน์ ถมมาลี

คำถวายพระพร : ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุฒิ จุติโชติ

คำถวายพระพร : จงพระเจริญ อายุยิ่งยืนยาว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญ ให้กับประชาชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวโชติกา ใจสบาย

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางจิรปรียา สงขาว ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นาง ธัญธิธัศ โชติวานนท์

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัว แสงแก้ว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวธชษร บุญเพิ่ม

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์

คำถวายพระพร : ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สมสุข รัตนพันธ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวแสงสว่างวงษ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวแสงสว่างวงษ์

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสังข์ประพันธ์

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพยฺ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางเสริมสุข พานิชกรณ์

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวปัทมา เอียดมี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญ ให้กับประชาชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชย์กิจ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระเกษมสำราญนะมังคะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ปาลิดา ศุภิสราศิริธนา (สมพงษ์ วิชุมา)

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสายฝน ลีละกุล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : พ.อ.นพนันท์ ผูกวัฒนะและครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : อัจฉราภรณ์ ศิลปะ / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตต

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางศรีสมพร นิลวิสุทธิ์และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายจีระศักดิ์ ชูศรี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กหญิงพรลภัส ชูศรี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กหญิงปพิชญา ชูศรี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสมชบ นุกูลกิจ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางวิจิตรา ศรีวิไล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสมชาย นุกูลกิจ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางมยุรี ไวยกาญจน์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางจงดี มะลิสุวรรณ์

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางชุติมา สุวรรณปาน และครอบครัว

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์

คำถวายพระพร : ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายวิธาน ศรีสุรางค์ และครอบครัว

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวมานะเมธาวี

คำถวายพระพร : อพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน - ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน - ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นศท.ธีรพล จันทรภักดี

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายชาตรี มีจีนา

คำถวายพระพร : ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดกาล ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ๓
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายกษิดิ์เดช กิ่งเลี่ยน

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายธนาคม เยาดำ

คำถวายพระพร : ขอพระองค์จงเป็นมิ่งขวัของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง กัญญาณัฐ นวลมี รร อนุบาลบางแก้ว พัทลุง

คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ ของพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนคนไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าพันโทหญิงดลนภา เอียดคง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายคง เอียดคงและครอบครัว

คำถวายพระพร :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :