ส่ง sms
นครศรีดอทคอม
คุยกับคุณเชาว์
QR CODE : CJWORLD COMMUNICATION Co.,Ltd
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2549
มีผู้เข้ายี่ยมชมจำนวน buy pain pill คน
CJ World Communication Co.,Ltd



     เว็บไซต์นครศรีดอทคอม เป็นเว็บไซต์ประชาคมนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแบรนของบริษัท ซีเจ เวิลด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  นครศรีเป็นชื่อย่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช จุดประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดจนเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทได้จัดทำเป็นเว็บไซต์เป็น 3 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น จากการให้บริการเว็บไซต์นี้ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จากทั่วโลก ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนมากขึ้นตามลำดับ



      เป็นเว็บไซต์ Getway  ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อสินค้า SMS Transmitter ส่งข้อความผ่าน AIS,DTAC,TrueMove,Hutch,ThaiMobile ในการให้บริการระบบการส่งข้อความ(SMS) ไปยังเครือข่ายมือถือทุกระบบในประเทศไทย  โดยมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูระบบเองได้ทั่วโลก ปัจจุบันเป็นที่นิยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมือง นักการตลาด ฯลฯ



     ให้บริการจัดทัวร์กิจกรรมการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ โดยเน้นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กร จังหวัดกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยกับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับจัดทัวร์เพื่อการท่องเที่ยว



     รับเป็นล่าม พิธีกรสองภาษา  ภาษาไทย-ญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ ไม่รับเป็นล่ามให้กับบริษัททัวร์เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว บริษัทเน้นเป็นล่ามเกี่ยวกับการร่วมทุน การเจรจาทางการค้า การเชื่อมสัมพันธ์  การประชุม ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น อันจะก่อประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม


     ระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Micro Tax เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านระบบสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) มาประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในท้องถิ่น  โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของทรัพย์สินและความเป็นธรรมในการประเมินภาษีบริการอย่างมี ประสิทธิภาพและยึดหลักการการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบของกรมการปกครอง