ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์  และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่เวทีสากล